Nalazite se ovdje: Naslovnica
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Uvjeti korištenja sastoje se od "Op?ih pravila i uvjeta" i "Pravila u uvjeta kupnje".


OP?A PRAVILA I UVJETI

?lanak 1.

Op?a pravila i uvjeti (u daljnjem tekstu: OPU) odnose se na Posjetitelje i Korisnike.

Posjetitelji su osobe koje putem internet pretraživa?a posjete internet stranice na adresi www.svezaured.net i u daljnjim aktivnostima pregledavaju i koriste sadržaj istih (u daljnjem tekstu: Posjetitelji).

Korisnici su osobe koje putem internet pretraživa?a posjete internet stranice na adresi www.svezaured.net i u daljnjim aktivnostima pregledavaju i koriste sadržaj istih, te na istima izvrše kreiranje korisni?kog ra?una kako bi mogli vršiti narudžbe proizvoda iz ponude na istima (u daljnjem tekstu: Korisnici).

?lanak 2.

Posjetitelji i Korisnici primaju na znanje da su odabirom adrese www.svezaured.net pomo?u svog internet pretraživa?a prihvatili sve odredbe iz OPU.

Jednako tako, primili su na znanje da je vlasnik internet trgovine SveZaUred.net, a koja se nalazi na internet stranicama na adresi www.svezaured.net (u daljnjem tekstu: Trgovina) tvrka Napredne tehnologije i sustavi d.o.o. Zagreb (u daljnjem tekstu: Davatelj usluge).

?lanak 3.

Davatelj usluge osigurava dostupnost Trgovine od 0 do 24 sata, sve dane u godini, osim za vrijeme redovitog održavanja sustava ili okolnosti koje se mogu smatrati višom silom. Višom silom se u svakom slu?aju smatraju i kvarovi ra?unalnih i prate?ih sustava, problemi ili ispad napajanja, tehni?ki problemi na ra?unalnim mrežama te smetnje, usporenja, preoptere?enja i kvarovi nastali djelovanjem ra?unalnih virusa te drugih malicioznih napada ili djelovanja na ra?unalni poslužitelj Davatelja usluge.

?lanak 4.

Programsko rješenje Trgovine kao i web aplikacije na adresi www.svezaured.net zajedno sa prate?om dokumentacijom, funkcionalnostima, izgledom i dizajnom tih web aplikacija i stranica uklju?ivo sve programske kodove bilo koje vrste i u bilo kojem obliku vlasništvo su Davatelja usluge, a na kojima Davatelj usluge u cijelosti pridržava svoja moralna i imovinska autorska prava te druga odgovaraju?a prava mjerodavna za intelektualnu svojinu i prava industrijskog vlasništva.

Zabranjeno je od strane Posjetitelja, Korisnika ili tre?ih osoba svako mijenjanje, presnimavanje, objavljivanje i/ili kopiranje web aplikacija, web stranica ili koda iz stavka 1. ovog ?lanka u cjelini ili djelomice.

?lanak 5.

Davatelj usluge je nastojao slikama i opisom što više približiti proizvode iz ponude Trgovine Posjetiteljima i Kupcima, kao i navesti što preciznije cijene. Davatelj usluge ne?e biti moralno i materijalno odgovoran po bilo kojoj osnovi ukoliko je pritom unio u podatke pogrešan opis, fotografiju i/ili cijenu proizvoda.

?lanak 6.

Davatelj usluge može u bilo kojem trenutku, prema svom vlastitom naho?enju i bez posebne najave i/ili obavijesti, mjenjati cijene proizvoda iz ponude Trgovine, te odre?ivati razli?ite kategorije Kupaca, razli?ite cijene prema razli?itim kategorijama Kupaca, kao i odre?ivati posebne cijene (akcijske cijene) za odre?ene ili sve proizvode iz ponude Trgovine.

?lanak 7.

Davatelj usluge može u bilo kojem trenutku, prema svom vlastitom naho?enju i bez posebne najave i/ili obavijesti, mijenjati grafi?ko rješenje i sadržaj bilo kojeg dijela Trgovine, kao i u cijelosti promjeniti grafi?ko rješenje i sadržaj Trgovine.

?lanak 8.

Davatelj usluge može u bilo kojem trenutku, prema svom vlastitom naho?enju i bez posebne najave i/ili obavijesti, mijenjati sadržaj OPU i to djelomi?no i/ili u cjelini. Posjetitelji i Korisnici su dužni prilikom svakog posjeta Trgovine provjeriti da li je bilo sadržajnih izmjena u OPU.

?lanak 9.

Sastavni dio OPU su Pravila i uvjeti kupnje (u daljnjem tekstu: PUK).

Davatelj usluge može u bilo kojem trenutku, prema svom vlastitom naho?enju i bez posebne najave i/ili obavijesti, mijenjati sadržaj PUK i to djelomi?no i/ili u cjelini. Posjetitelji i Korisnici su dužni prilikom svakog posjeta Trgovine provjeriti da li je bilo sadržajnih izmjena u PUK.

?lanak 10.

OPU i PUK stupaju na snagu i po?inju se primjenjivati onog trenutka kada budu objavljeni na Trgovini.

Izmjene i dopune OPU i PUK stupaju na snagu i po?inju se primjenjivati onog trenutka kada budu objavljeni na Trgovini.


PRAVILA I UVJETI KUPNJE

?lanak 1.

Pravila i uvjeti kupnje (u daljnjem tekstu: PUK) sastavni su dio Op?ih pravila i uvjeta (u daljnjem tekstu: OPU).

?lanak 2.

Davatelj usluge može u bilo kojem trenutku, prema svom vlastitom naho?enju i bez posebne najave i/ili obavijesti, mijenjati sadržaj PUK i to djelomi?no i/ili u cjelini.

Posjetitelji i Korisnici su dužni prilikom svakog posjeta Trgovine provjeriti da li je bilo sadržajnih izmjena u PUK.

?lanak 3.

Korisnici mogu putem pristupnih podataka (e-mail i lozinka) pregledavati sadržaj Trgovine, te vršiti narudžbe proizvoda iz ponude Trgovine.

Narudžbe iz Trgovine izvršavaju se pomo?u web aplikacije, koja je dostupna isklju?ivo Korisnicima.

?lanak 4.

Korisnik ?e narudžbu/e u?initi valjanom/ima nakon potvrde iste putem posebnog gumba ("Potvrdi narudžbu") na samoj aplikaciji prilikom izrade narudžbe.

Da bi narudžba ostala valjana, Korisnik mora izvršiti uplatu (dozna?iti novac na ra?un Davatelja usluge) u roku od 24 (slovima: dvadeset-?etiri) sata od trenutka potvrde narudžbe. U slu?aju da Korisnik ne u?ini kako je netom opisano, Davatelj usluge nije obvezan po narudžbi postupiti, a osobito izvršiti narudžbu i/ili rezervaciju i isporuku proizvoda koji su putem narudžbe Korisnika i naru?eni.

Korisnik uplatu po potvr?enim narudžbama vrši prema uputama Davatelja usluge, koje dolaze na e-mail Korisnika prilikom potvrde narudžbe.

?lanak 5.

Davatelj usluge obvezan je po potvr?enoj narudžbi i primljenoj nov?anoj doznaci reagirati u roku najkasnije od 7 (slovima: sedam) radnih dana od dana primitka nov?ane doznake, te proizvode staviti na raspolaganje Korisniku.

Ukoliko Davatelj usluge ne postupi prema stavku 1. ovog ?lanka (iz bilo kojeg razloga), dužan je o tome obavijestiti Korisnika putem e-mail poruke, koji ima pravno na otkaz narudžbe i povrat dozna?enih nov?anih sredstava. Korisnik u opisanim okolnostima nema pravo na naknadu štete.

?lanak 6.

Davatelj usluge naru?ene proizvode isporu?uje Korisniku u svom sjedištu.

Davatelj usluge može naru?ene proizvode isporu?iti i na bilo koju adresu (unutar državnih granica Republike Hrvatske) koju odredi Korisnik prilikom potvrde narudžbe i to o trošku Korisnika. Davatelj usluge ?e na poseban zahtjev Korisnika izdati ponudu (sa svim parametrima i uvjetima) za trošak dostave naru?enih proizvoda.

Davatelj usluge ?e naru?ene proizvode isporu?iti, bez posebne naknade za dostavu, na adresu (unutar državnih granica Republike Hrvatske) koju odredi Korisnik prilikom potvrde narudžbe, ukoliko su zadovoljeni neki od sljede?ih uvjeta:
- da se adresa dostave nalazi na podru?ju Grada Zagreba, a potvr?ena narudžba i uplata Korisnika iznosi više od 300,00 HRK (PDV uklju?en u cijenu).

?lanak 7.

Korisnik je obvezan informirati se o dostupnosti proizvoda i njihovih koli?ina, koji su obuhva?eni potvr?enom narudžbom Korisnika.

Davatelj usluge ni u kojem slu?aju ne?e biti odgovoran (moralno, materijalno niti kazneno) ukoliko u datom trenutku ne?e mo?i isporu?iti proizvode, koji su obuhva?eni potvr?enom narudžbom Korisnika, a za koju je Korisnik izvršio nov?anu doznaku prema Davatelju usluge.

?lanak 8.

PUK stupaju na snagu i po?inju se primjenjivati onog trenutka kada budu objavljeni na Trgovini.

Izmjene i dopune PUK stupaju na snagu i po?inju se primjenjivati onog trenutka kada budu objavljeni na Trgovini.